Lindorffanalysen: Betalingsproblemene øker raskest blant de eldre

Lindorffanalysen: Betalingsproblemene øker raskest blant de eldre

De siste fem årene har betalingsanmerkningene for personer over 66 år økt med 70 prosent. Veksten er markant større enn for alle andre aldersgrupper.

Hovedforklaringen på denne utviklingen er at befolkningsveksten er størst innenfor denne aldersgruppen. Dersom det justeres for befolkningsveksten er imidlertid økningen fortsatt størst blant de eldre. Det er flere årsaker til dette.

For det første har de eldste trolig blitt mer kredittaktive. For det andre har personer som nærmer seg 66 år større betalingsvansker enn de som allerede er over 66 år. Samlet gjør dette at misligholdsandelen gradvis blir høyere. Disse to
faktorene, i tillegg til en relativt sett sterk befolkningsvekst i denne aldersgruppen, antyder at misligholdsveksten vil være størst blant de eldste både på kort og lang sikt.


260 000 nordmenn har betalingsanmerkning
I første kvartal 2017 var det i underkant av 260 000 personer med registrert betalingsanmerkning i Norge. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor var økningen størst blant de over 66 år, med en økning på i overkant av 1 200 personer. Under samme periode var det også en liten vekst i aldersgruppen 51-65 år, mens det var en nedgang i alle de øvrige aldersgruppene. Samlet sett var det derfor om lag én prosent færre personer med betalingsanmerkning i første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

30- og 40-åringer har oftest betalingsvansker
De største skyldnergruppene, målt ved antall betalingsanmerkninger og antall personer med betalingsanmerkning, er 30- og 40-åringer. Hovedårsaken til dette er trolig at kredittaktiviteten er størst blant disse aldersgruppene. Personer under 30 år har ofte begrenset tilgang på kreditt på grunn av lav inntekt, og dermed er mulighetene for å misligholde regninger noe begrenset sammenlignet med øvrige
aldersgrupper. På den andre siden av aldersspennet har også de eldste en relativt lav kredittaktivitet. Det kan imidertid se ut som at dette er i ferd med å endres.

Målt ved utestående beløp er 50-åringene den største skyldnergruppen. Hovedårsaken til dette er trolig atmulighetene til å ta opp kreditt øker når inntekt og formue øker. I tillegg har denne aldersgruppen vært kredittaktive over en lengre periode sammenlignet med 30- og 40-åringene.

Last ned 2. utgave av Lindorffanalysen 2017 her

Stadig flere eldre får betalingsproblemer