Lindorffanalysen: Moderat vekst i misligholdet

Lindorffanalysen: Moderat vekst i misligholdet

Misligholdsveksten blant norske husholdninger har forblitt moderat gjennom lavkonjunkturen. I første kvartal 2017 var det registrert 1,3 millioner betalingsanmerkninger i Norge, en økning på 2,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

I løpet av det siste året har antall betalingsanmerkninger vokst raskere enn antall personer med betalingsanmerkninger.

Dette betyr at gjennomsnittlig antall anmerkninger per person har økt. Det er to ting å legge merke til ved denne utviklingen. For det første har antall personer som har problemer med å betjene gjeld og andre kredittbaserte utgifter vært om lag uendret de siste årene på rundt 250 000 personer. For det andre indikerer denne utviklingen at regningene akkumuleres blant husholdningene som allerede sliter med privatøkonomien. Den overordnede utviklingen må ses i sammenheng med utviklingen i arbeidsmarkedet, samt husholdningenes inntekter og forbruk.

I etterkant av oljeprisfallet sommeren 2014 har det vært unormalt store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet.

Store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet
Lønn er husholdningenes viktigste inntektskilde. Det er derfor en nær sammenheng mellom utviklingen i arbeidsmarkedet og mislighold. I etterkant av oljeprisfallet sommeren 2014 har det vært unormalt store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet. Samlet sett har imidlertid oppgangen i arbeidsledigheten vært moderat, noe som har bidratt til at veksten i misligholdet også har vært begrenset.

Reduserte rentekostnader motvirker effektene av lavere lønnsvekst

I tillegg til lønn er netto renteutgifter, skatt og offentlige stønader avgjørende for husholdningenes disponible inntekter. Rentereduksjonene i etterkant av oljeprisfallet har kuttet renteutgiftene til husholdningene med om lag fem milliarder kroner i kvartalet. Dette har erstattet noe av inntektstapet til husholdningene i form av lavere lønnsvekst. Noe skattelette og økte offentlige stønader har bidratt i samme retning. Reduksjonen i husholdningenes realdisponible inntekter i 2016 var dermed mindre enn reallønnsfallet. Når en husholdning skal betale en regning er det irrelevant om regningen kan betales på grunn av lavere rentekostnader eller økte lønninger.

Last ned 2. utgave av Lindorffanalysen 2017 her

Ingen kjøpefest
Husholdningene har tilpasset seg lavere inntektsvekst i form av lavere forbruksvekst. Dette tilsier at veksten i misligholdet vil forbli moderat. I tillegg anslår sentrale prognosemiljøer som SSB og Norges Bank at arbeidsledigheten har nådd toppen, noe som trolig vil redusere misligholdet i tiden fremover. På den andre siden vokser gjelden fortsatt betydelig raskere enn inntekten. Dette innebærer at husholdningenes gjeldsgrad øker.

Selv om økt gjeldsbelastning innebærer økt risiko for betalingsproblemer, er det sjeldent at boliglån misligholdes. Men siden boliglånet prioriteres høyt, kan dette gå utover evnen til å betjene annen type gjeld.
Morten Trasti, Analytiker i Lindorff

Morten Trasti, Analytiker i Lindorff