Lindorffanalysen: Omstilling og mislighold

Lindorffanalysen: Omstilling og mislighold

Veksten i norsk økonomi er på vei opp. Til tross for dette øker både antall personer med betalingsanmerkning og antall konkurser.

Omstillingstakten i norsk økonomi øker. Dette medfører større betalingsutfordringer for privatpersoner i deler av landet, mens økningen i antall konkurser og antall etableringer innebærer økt kredittrisiko i bedriftsmarkedet.

Den økonomiske omstillingen norsk økonomi nå er inne i kommer til syne i denne utgaven av Lindorff-analysen. Dette gjelder både betalingsutfordringene for privatpersoner og konkursstatistikken for bedrifter. Økningen i antall personer med betalingsanmerkning på Sør- og Sør-Vestlandet indikerer at utfordringene ikke er over i denne regionen, selv tre år etter at oljeprisen begynte å falle. På bedriftssiden vitner økningen i antall konkurser og nyetableringer
om at omstillingshastigheten i norsk økonomi har økt. Det samme gjelder økning i antall ansatte per aksjeselskap som går konkurs.

Flere utenfor arbeidslivet
Andelen nordmenn med betalingsanmerkning har falt de siste årene. Dette kommer av at befolkningsveksten har vært høyere enn veksten i antall personer med betalingsanmerkning. Fremover er det grunn til å vente et skifte. Hovedårsaken til at andelen personer med betalingsanmerkning flater ut er basert på forventninger om at fallet i nettoinnvandringen avtar, og at andelen personer utenfor arbeidsstyrken øker. Sistnevnte gir grunn til bekymring.

Arbeidsledigheten har falt det siste året. Hovedårsaken til dette er at flere personer går ut av arbeidsmarkedet, i tillegg til at det skapes flere jobber. Våre analyser viser at andelen personer med betalingsanmerkning isolert sett øker når flere faller utenfor arbeidsstyrken. Grunnen til dette er at de som faller utenfor arbeidsstyrken ofte har vært arbeidsledige i en lengre periode før de går over på ulike trygdeytelser, og dermed ut av arbeidsstyrken. Dette medfører lavere inntekter, noe som igjen kan skape utfordringer i privatøkonomien.

 

Antall ansatte per konkurs er betydelig høyere enn ved de to foregående lavkonjunkturene. Dette indikerer at omstillingsbehovet i norsk økonomi er større nå

Det er store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet. En konsekvens av dette er at det også er store regionale forskjeller i betalingsdyktigheten. Selv om tall fra NAV viser at arbeidsledigheten har vært om lag uendret i «oljebeltet» det siste året, fortsetter antall personer med betalingsanmerkning å øke. Det er to årsaker til dette. For det første har de fleste husholdninger en finansiell buffer å tære på når de løpende inntektene reduseres. For det andre tar det ofte mange måneder, og noen ganger opp mot ett år, fra fakturaen forfaller til betalingsanmerkningen blir registrert. Det tar dermed tid før endringer i arbeidsmarkedet fører til endringer i statistikken over betalingsanmerkninger.

Flere eldre sliter
Antall eldre med betalingsproblemer øker fortsatt betydelig raskere sammenlignet med andre aldersgrupper. Dette skyldes at det blir flere eldre, men også at kredittvanene blant dem som nå går over til å bli pensjonister trolig er annerledes sammenlignet med de som gikk av med pensjon for 10–20 år siden. Holdnings- og befolkningsendringene antyder at denne utviklingen vil fortsette.

Et næringsliv i omstilling
Flere aksjeselskaper går konkurs. Det etableres også flere aksjeselskaper, noe som betyr at konkursandelen har en flat utvikling. Dette er en indikasjon på omstilling av norsk økonomi. Knapphet på arbeidere og kapital forutsetter at ulønnsomme bedrifter legges ned for å gi plass til nye, lønnsomme bedrifter. Dette innebærer samtidig at risikoen for kredittap blir høyere i perioder der økonomien omstiller seg raskere.

Stadig flere ansatte per konkurs
Antall ansatte per bedrift som går konkurs øker fortsatt. Det er to grunner til dette. For det første medfører lavere økonomisk vekst at større selskaper, målt i antall ansatte, går konkurs. Antall ansatte per konkurs vokste også under finanskrisen og i etterkant av dot com-krisen i 2003. For det andre står relativt sett arbeidsintensive næringer for en større andel av konkursene.

Antall ansatte per konkurs er betydelig høyere enn ved de to foregående lavkonjunkturene. Dette indikerer at omstillingsbehovet i norsk økonomi
er større nå, sammenlignet med tidligere.

/media/75552/anette-huseby2-analysesjef-i-lindorff-foto-klaudia-lech.jpg

Anette Huseby. Analysesjef i Lindorff