Lindorffanalysen: Problemene tårner seg opp for de eldre

Lindorffanalysen: Problemene tårner seg opp for de eldre

Nordmenn over 66 år er aldersgruppen med størst økning i betalingsproblemer. I dag har er rett under 17 000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, 5 000 flere enn for fem år siden.

I andre kvartal var det i underkant av 17 000 personer over 66 år med én eller flere betalingsanmerkninger. Dette er en økning på over 10 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Målt i antall personer er det en økning på om lag 1 600 personer.

Last ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen

De eldste skiller seg ut
De to eldste aldersgruppene skiller seg klart fra øvrige aldersgrupper i befolkningen. I løpet av de fem siste årene har antall personer over 66 år med betalingsanmerkning økt med rundt 60 prosent. For personer i aldersgruppen 51–65 år er økningen på 20 prosent.

I øvrige aldersgrupper har det vært små eller ingen endringer. De fire siste årene kan hele økningen i antall personer med betalingsanmerkning tilskrives de to eldste aldergruppene. Det er trolig sammensatte årsaker til at stadig flere eldre pådrar seg betalingsanmerkninger. For det første øker antall eldre. Antall personer med ligning har fra første kvartal 2012 til andre kvartal 2017 har antall personer med ligning vokst med om lag 10 prosent, mens antall personer med ligning over 66 år har økt med 25 i tilsvarende periode. Befolkningsveksten har dermed vært størst blant de eldste.

Befolkningsvekst og nye kredittvaner
Det er imidlertid verdt å legge merke til at befolkningsveksten blant de eldre er betydelig lavere sammenlignet med økningen i antall personer over 66 år med betalingsanmerkning. Dette antyder at befolkningsveksten alene ikke kan forklare økningen i antall personer med betalingsanmerkning blant de eldste.

Endrede kredittvaner er trolig også en medvirkende årsak. Husholdningenes konsum og inntekt i Nasjonalregnskapet er ikke fordelt på aldersgrupper. Men det virker sannsynlig at de som går ut i pensjon i dag har andre kreditt- og forbruksvaner enn de som pensjonerte seg for noen tiår siden.

I løpet av de fem siste årene har antall personer over 66 år med betalingsanmerkning økt med rundt 60 prosent

30- og 40-åringene skylder mest
Den største skyldnergruppen 30- og 40-åringer settes i en gruppe. Målt i antall personer med én eller flere betalingsanmerkninger utgjør disse om lag halvparten av alle skyldnere. De har også flest betalingsanmerkninger. Veksten her er imidlertid moderat, både når det gjelder antall personer med betalingsanmerkning og antall anmerkninger.

Gjennomsnittlig beløp per person med betalingsanmerkning vokser i takt med alder, før det synker litt igjen når folk blir eldre. Etter endt utdanning blir man mer kredittaktiv. Samtidig øker kredittverdigheten med inntektene, noe som gjør det mulig å låne større beløp.

/media/75549/skyer-foto-unsplash.jpg

De største skyldnergruppene er fortsatt 30- og 40-åringene, i antall personer med én eller flere betalingsanmerkninger utgjør disse om lag halvparten av alle skyldnere

Morten Trasti - Betalingsproblemer for de eldre