Antall inkassosaker som blir løst går ned i følge de siste funnene til Lindorff

Større forskjeller i næringslivet på inkasso

Antall inkassosaker som løses går ned, samtidig tar det kortere tid å løse de sakene der pengene faktisk blir betalt. Dette viser at enkelte selskaper opplever finansiell slitasje, som kan bety større andel konkurser blant disse fremover.

Gjennom 2017 har det vært en nedgang i andel av inkassosakene som blir løst innen tre måneder. Samtidig ser vi at sakene som blir løst tar kortere tid.

- Dette kan bety at forskjellene øker i typen fordringer som blir misligholdt, på den måten at det er et tydeligere skille mellom gode og dårligere betalere, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Tidligere har nedgang i andel løste inkassosaker tydet på finansiell slitasje hos utvalgte selskaper. Dette reduserer videre evne til å betjene gjeld og øker i tillegg isolert sett sannsynligheten for konkurs blant selskapene dette gjelder. Dette skaper grunn til å forvente at det vil fortsatt ta noe tid før vi ser en tydelig nedgang i misligholdet blant norske bedrifter.

Last ned den siste utgaven av Lindorffanalysen her.

Misligholdet øker

Lavere etterspørsel fra selskaper i petroleumssektoren og lavere etterspørselsvekst fra husholdningene bidrar til økt mislighold blant norske bedrifter. Samtidig viser analysen at stagnerende og fallende priser i boligmarkedet reduserer kredittbasert forbruk blant folk flest og dermed generell etterspørsel mot næringslivet. Dette har åpenbare konsekvenser for den enkelte bedriftens likviditet og dermed evne til å betjene utestående gjeld på kort sikt.

Dette går tydelig frem av antall bedrifter med nye inkassosaker som går til Lindorff. Det har vært en relativt liten, men jevn økning i dette antallet siden 2012.

Den tydeligste oppgangen kom like etter toppen av oljeinvesteringene i siste halvdel av 2014. Økningen har samtidig flatet ut i 2017, noe som tyder på at situasjonen stabiliserer seg i takt med den økonomiske utviklingen.

Flere inkassosaker

Under og etter finanskrisen økte antallet selskaper som hadde gjeld til inkasso. Samtidig steg også størrelsen på disse kravene, og gjennomsnittsbeløpene per selskap som skyldte penger gikk totalt sett opp. Siden toppen av oljeinvesteringene i 2014 har totalt misligholdt beløp steget noe, sammenlignet med endringene under og like etter finanskrisen.

Økningen skyldes trolig at oljeprisfallet utløste en regional og næringsspesifikk lavkonjunktur, mens finanskrisen rammet bredt på tvers av ulike næringer. Samtidig har totalt antall bedrifter som misligholder fortsatt å øke, spesielt siden oljeprisfallet, slik at gjennomsnittbeløpet for hvert selskap har gått ned i samme periode. Dette henger også delvis sammen med at i oppgangstider øker mengden transaksjoner, og dermed også fordringer som kan misligholdes.

- Selv om sannsynligheten for mislighold går ned, kan derfor likevel den totale mengden bedrifter med inkassosak gå opp, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.