5 faresignaler for norsk økonomi i 2018

5 faresignaler for norsk økonomi i 2018

I løpet av fjoråret snudde vinden i norsk økonomi. Arbeidsledigheten falt og lønningene vil mest sannsynlig øke i løpet av 2018. Dette betyr at vi kan forvente både bedre betalingsevne og mindre mislighold. Men det er også noen skyer i horisonten. Lindorff har identifisert 5 faresignaler ved inngangen til 2018:

1. Gjeldsgraden til husholdningene øker fra et allerede historisk høyt nivå

I gjennomsnitt har norske husholdninger en gjeld på i overkant av 220 % av disponibel inntekt. Gjelden er imidlertid ikke jevnt fordelt, noe som innebærer at enkelte husholdninger har en gjeldsgrad som er langt over gjennomsnittet.

2. Inkassobeløpene vokser raskere enn antall personer som skylder penger

Dette gjenspeiler seg i inkassostatistikken, der hovedstolen vokser raskere enn antall personer som skylder penger på innkommende saker. Inkassobeløpet per person øker. Historisk sett tar det lenger tid å løse saker jo høyere beløpet tilknyttet saken er. Inkassoutviklingen antyder derfor økte tap.

Historisk sett tar det lenger tid å løse saker jo høyere beløpet tilknyttet saken er. Inkassoutviklingen antyder derfor økte tap.
.

3. Flere misligholdte kredittkort

Antall kredittkortsaker er en viktig indikator på antall inkassosaker. Det vil si at antall kredittkortsaker øker i forkant av en mer generell oppgang i antall inkassosaker. Noe av årsaken til dette er at kredittkort til en viss grad blir brukt til å betjene annen gjeld. Antall kredittkortsaker økte med over 30 % det siste året, noe som historisk sett antyder en kommende generell vekst i antall innkommende inkassosaker.

4. Fallende boligpriser og kredittinnstramninger

Boligprisene har falt gjennom 2017. Fallende boligpriser reduserer husholdningenes formuesinntekter, noe som igjen øker misligholdet. I tillegg reduseres kredittilgangen når boligprisene faller. Boliglånsforskriften, som ble innført 1. januar 2017, bidro trolig til å redusere kredittilgangen, og dermed også boligprisveksten. Dersom kredittilgangen til husholdningene reduseres for raskt får husholdningen liten tid til å tilpasse seg, noe som vil øke betalingsproblemene i husholdningssektoren.

5. Økte renter

Rentene har vært lave over en lengre periode. På tross av dette økte husholdningenes rentebelastning i løpet av fjoråret. Effekten av økt rentebærende utlånsvolum var dermed sterkere enn noe lavere utlånsrenter. Norges Bank varslet før jul at renta vil bli hevet mot slutten av 2018. Selv en beskjeden renteoppgang vil bety en markert økning i rentebelastningen, spesielt for husholdninger med mye gjeld. Dette vil isolert sett medføre en økning i misligholdet, siden en større andel av disponible inntekter vil gå til rentekostnader, noe som igjen reduserer disponible inntekter til å betjene andre kredittutgifter.

Konklusjon: Fremdeles grunn til bekymring

Økt gjeldsgrad, større inkassobeløp og flere misligholdte kredittkort indikerer at de finansielle ubalansene i husholdningssektoren har økt i løpet av fjoråret. Med dette som utgangspunkt kan fallende boligpriser og økte renter utløse en markert oppgang i misligholdet og økte tap for kredittgivere. Det er derfor grunn til å være på vakt også i 2018, selv om økonomien bedret seg i 2017.


Vil du lese mer om betaling og mislighold?

Sjekk ut siste utgave av Lindorffanalysen.