Personvernerklæring for privatpersoner

Det er viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har.

Introduksjon

Denne personvernerklæringen fastslår hvordan vi behandler personopplysningene dine når vi for eksempel driver inkassovirksomhet og administrerer lån eller leverer fakturatjenester.

For fakturatjenester og låneadministrasjon behandler vi dine personopplysninger etter instruksjoner fra vår kunde, fordi vi fungerer som databehandler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forbindelse med disse tjenestene, ber vi deg ta kontakt med din avtalepart.

Behandler dere personopplysninger likt for alle formål?

Avhengig av ulike situasjoner, om du er sluttkunde, låntaker, kunde, leverandør eller jobbsøker, vil vi behandle personopplysningene dine på ulike måter.

Vi kan også behandle personopplysninger om besøkende på nettstedene våre, avhengig av om du legger igjen personopplysninger hos oss, for eksempel om du fyller ut et kontaktskjema, melder deg på kurs eller abonnerer på nyhetsbrev. Vi vil aldri skal selge, eller bruke personopplysningene dine på en måte som anses som et brudd på gjeldende personvernlovgivning.

Lindorff er en del av Intrum, et internasjonalt konsern med mange virksomheter i forskjellige land. Lindorff behandler personopplysningene dine og er ansvarlig for å beskytte disse.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om behandling av personopplysninger?

Lindorff vil ivareta personvernet ditt, uavhengig av om vi behandler personopplysningene på vegne av oss selv eller andre parter. Det er viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har. Vi ber deg derfor om å lese denne personvernerklæringen for mer informasjon om vår behandling av personopplysningene dine.

Personvernerklæring for privatpersoner

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine fordi vi har fått i oppdrag å innkreve en forfalt fordring på vegne av vår oppdragsgiver.

Inkasso er en oppgave av offentlig interesse, som er regulert i inkassoloven av 13. mai 1988. Vi har dermed et gyldig rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Behandling av personopplysninger er nødvendig ved inkasso, selv om du ikke har samtykket til dette. Et slikt samtykke er heller ikke nødvendig etter loven. I henhold til formålene våre kan vi også foreta kredittvurderinger for å oppfylle god inkassoskikk, bruke data fra ulike kilder, for eksempel informasjon fra:

 • Kredittopplysningsbyråer
 • Opplysninger vi har om deg
 • Offentlige registre for å verifisere om opplysningene vi har om deg er korrekte

Vi kan også dele personopplysningene dine med godkjente tredjeparter, for eksempel kredittopplysningsbyråer. I henhold til personvernlovgivningen lagres personopplysningene dine konfidensielt.

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?

For å kommunisere med deg og samtidig sørge for trygg og riktig identifisering, trenger vi navnet ditt, personnummer, fødselsdato og kontaktinformasjon, slik som adresse, telefonnummer og e-postadresse.

For at vi skal kunne vurdere din betalingsevne, utføre risikoanalyse og risikostyring, opprette betalingsordninger og overvåke gjeld, besitter vi økonomisk informasjon om deg, slik som betalingshistorikk, kontaktinformasjon, kreditthistorikk, informasjon om gjeld, inntekt, formue/verdier, kreditt, lån og kredittvurderinger.

For å få en bedre forståelse av din situasjon, og for å treffer beslutninger om hvordan vi på best mulig måte behandler din sak, besitter vi også informasjon om årsakene til manglende betaling, avhengig av informasjonen du gir oss, for eksempel personlige forhold eller familieforhold, arbeidsrelaterte problemer og så videre.

Personopplysningene vi besitter er også nødvendig for å forsvare oss mot rettslige krav eller annen form for fullbyrdelse. Vi bruker i tillegg personopplysningene dine for å følge god inkassoskikk, blant annet ved kredittvurderinger, resultater og opptak av telefonsamtaler for å lære opp medarbeiderne våre dokumentere dine rettigheter.

Hvem kan få tilgang til personopplysningene mine?

Vi kan dele personopplysningene dine med våre leverandører som tilrettelegger og/eller leverer deler av tjenestene våre, for eksempel utskrifts- og posttjenester, søk i tinglysingsregistrene, kundesentre, inkassonettverk, juridiske representanter, og så videre. Vi kan også dele personopplysningene dine med kunder (din avtalepart), kredittopplysningsbyråer og offentlige myndigheter, som namsmann og forliksråd .

For å kunne behandle saken din vil medarbeiderne våre få tilgang til personopplysninger når det er nødvendig. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov for de formålene som er beskrevet, og der medarbeideren er underlagt taushetsplikt.

Som en del av vårt samfunnsansvar og samfunnsrolle, leverer vi også anonymisert statistikk, scorekort og analyser der personopplysningene dine kan være benyttet som grunnlag.

Informasjonen vi besitter om deg kan anonymiseres og brukes til å utvikle virksomheten vår. Der det er nødvendig å sikre personopplysningene dine, gjennomfører vi nødvendig testing i IT-systemene våre, og personopplysningene dine brukes da slik de fremstår.

Hvordan behandler dere sensitive personopplysninger?

Med mindre annet er avtalt med deg, eller der det er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvar oss mot rettslige krav, vil vi ikke behandle spesielle kategorier av personopplysninger. Dette blir ofte kalt «sensitive personopplysninger» og er informasjon om for eksempel etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforeninger samt opplysninger om helse eller seksuell legning.

Det kan imidlertid være til din fordel å varsle oss om helsetilstand, funksjonshemming og/eller personopplysninger relatert til ditt privatliv som kan påvirke betalingsevnen din. Dette gjør det mulig for oss å treffe tiltak tilpasset dine behov eller krav, som for eksempel betalingsutsettelser, gratis og uavhengig gjeldsrådgivning eller justering av betalingsordningen din.

Denne informasjonen vil brukes av oss for å hjelpe deg, og vil lagres så lenge det er nødvendig for dette formålet. Du kan gi oss beskjed dersom du ikke lenger ønsker at vi har denne type informasjon om deg, så fremt dette ikke er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.

Må jeg sende personopplysningene mine til dere?

Du trenger ikke å sende personopplysningene dine til oss. Faktisk kommer de fleste (eller alle) personopplysninger om deg fra andre kilder, som for eksempel oppdragsgiverne våre (din avtalepart), Folkeregisteret og så videre.

Du kan velge om du vil gi oss flere personopplysninger. Dette kan hjelpe oss med behandlingen av saken din, og kan være til din fordel. Du kan for eksempel ha en gyldig grunn til hvorfor du ikke har betalt ned gjeld, eller du ønsker å sende oss opplysninger i forbindelse med etablering av en betalingsordning tilpasset din situasjon og dine behov.

Vil personopplysningene mine være tilgjengelige i andre land?

Ettersom vi er en del av Intrum Group kan det hende vi overfører personopplysningene dine til et annet land. Dersom dette er tilfellet, vil vi sørge for at egnede sikkerhetstiltak treffes i henhold til personvernforordningen (GDPR). Vanligvis overføres ikke personopplysningene dine utenfor EØS-området, men i ved internasjonal inkasso, kan personopplysningene dine overføres til en av våre representanter som jobber i det aktuelle landet. Vi bruker også tredjepartsleverandører utenfor EØS-området, herunder USA.

Vi vil aldri overføre personopplysningene dine utenfor EØS-området uten å være sikre på at personopplysningene er trygge. Derfor sørger vi for at alle mottakere har signert EUs standardavtalevilkår før overføringen, eller at det aktuelle landet garanterer tilstrekkelig personvern etter personvernlovgivningen. Vi kan også basere oss på Privacy Shield, en mekanisme for overføring av personopplysninger fra Europa til et selskap i USA, forutsatt at virksomheten i USA behandler personopplysningene i henhold til et strengt sett med regler og sikringstiltak. Vi kan offentliggjøre informasjon utenfor disse rammene for å bidra til å hindre bedrageri, eller hvis dette er påkrevet etter lovgivningen.

Hvor lenge lagres personopplysningene mine hos dere?

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge dette er tillatt etter loven, og så lenge vi har rettslig grunnlag for å lagre slike opplysninger. Et slikt grunnlag kan for eksempel være å sikre
god inkassoskikk, eller forsvare oss mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper.

Vi vil også lagre personopplysninger så lenge vi er forpliktet til dette i henhold til norsk lov, for eksempel regnskapslovgivningen.

Når det gjelder sikkerhetskopiering, sletter vi også personopplysningene dine fra våre sikkerhetskopier, men kun når disse gjenopprettes i henhold til retningslinjene våre for sikkerhetskopiering.

Vil jeg bli utsatt for automatisert beslutningstaking?

Basert på våre opplysninger om deg, scorer vi inkassosaken din. Dette er nødvendig for å optimalisere virksomheten vår og for å kunne behandle din sak på mest mulig effektiv måte.

Scoren angir hvordan din sak skal behandles. En score gis automatisk, og scoren bestemmer for eksempel hvor stor sannsynligheten er for at du betaler din gjeld eller om vi skal videresende saken din til tvangsinndrivelse. Etter vår oppfatning medfører ikke den automatiserte beslutningstakingen ytterligere rettsvirkninger eller påvirker deg på andre måter, ettersom denne prosessen verken påvirker dine rettigheter eller forpliktelser.

Hvilke rettigheter har jeg?

Det er viktig at du forstår at det er dine personopplysninger vi behandler og vi ønsker at du føler deg komfortabel med dette. Selv om vi ikke trenger din tillatelse til å behandle dine personopplysninger, har du allikevel mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av slik informasjon.

Dine rettigheter

Her finner du en oversikt over dine rettigheter og en forklaring på hva dette betyr.

Rett til innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, inkludert informasjon om:

 1. Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

 2. Hvilke kategorier med personopplysninger vi behandler
 3. Hvilke kategorier av mottakere vi utleverer dine personopplysninger til

 4. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger eller kriteriene som brukes for å fastsette lagringsperioden

 5. Hvilke rettigheter du har

 6. Hvor vi har innhentet personopplysninger fra (hvis vi ikke har mottatt slik informasjon fra deg)

 7. Om behandlingen inkluderer automatisk beslutningstaking (såkalt profilering)

 8. Hvordan vi sørger for å beskytte dine personopplysninger hvis slik informasjon er overført til et land utenfor EØS-området

 9. All informasjon ovenfor er tilgjengelig i denne personvernerklæringen. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Husk at du må betale et gebyr for ekstra kopier.

Rett til korrigering

Det er viktig at vi besitter korrekt informasjon om deg, og vi oppmuntrer deg derfor til å si ifra til oss hvis noen av dine personopplysninger er feil, f.eks. hvis du har endret navn eller flyttet.

Rett til sletting

Hvis vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om å slette slik informasjon.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses dersom:

 1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene

 2. Behandlingen er ulovlig

 3. Behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet

 4. Du har innsigelse mot behandlingen


Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle dine personopplysninger kun etter ditt samtykke, så fremt behandling skjer i forbindelse juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller hvis offentligheten har interesse av behandlingen.

Innsigelsesrett

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger, eller hvis du ønsker at en automatisert beslutning skal tas på nytt, kan du innvende mot vår behandling. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Men vi kan alltid behandle dine personopplysninger hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til dataportabilitet

Du kan be om at personopplysninger du har overlevert til oss for behandling basert på samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, blir sendt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om overføring av slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig.

Tilbaketrekking av samtykke

Vi baserer ikke vår behandling av personopplysninger på samtykke, men gitt at enkelte behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene basert på dette juridiske grunnlaget.

Vi vil også varsle andre vi har delt dine personopplysninger med om at du har trukket samtykket.

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av mine personopplysninger?

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud.

Personvernombud: personvern@lindorff.com

Hvis du ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler dine personopplysninger på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre her.

Retningslinjer for informasjonskapsler

I likhet med de fleste andre interaktive nettsteder bruker vi informasjonskapsler for å kunne tilby deg bedre tjenester, forstå hvem du er, og hvordan vi best mulig kan hjelpe deg. Informasjonskapslene brukes til å overvåke trafikken og optimalisere innholdet. Ved å besøke nettstedene våre samtykker du i at vi kan bruke personopplysningene dine.